Bazy | Dodaj | Plik | Linki
Począwszy od 1946 r. w wielu formułach organizacyjnych (Akademia Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu w strukturach Politechniki Szczecińskiej oraz wydziały ekonomiczne w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego) funkcjonuje ośrodek, którego bezpośrednim spadkobiercą jest obecny Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. To główny podmiot będący ośrodkiem prac naukowych skoncentrowanych na problematyce personalnej w Szczecinie.

W szerokiej perspektywie historycznej Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim wywodzi się z powstałej u zarania dziejów ośrodka Katedry Ekonomii Politycznej, w krótszej zaś perspektywie czasowej - z jednej z Katedr kontynuujących jej dziedzictwo - utworzonej w 1991 roku Katedry Mikroekonomii.

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Instytucie Ekonomii Politycznej wybrani pracownicy (prof. Danuta Kopycińska, dr Marek Czajkowski) koncentrowali się na problematyce płac oraz innych bodźców w ramach systemów motywacyjnych. Po przełomie 1989 roku kontynuatorką prac badawczych w powyższym nurcie była Katedra Mikroekonomii, kierowana przez prof. Danutę Kopycińską. Pani Profesor wychowała w tym zespole liczne grono następców, którzy dziś są samodzielnymi pracownikami nauki (profesorowie Wojciech Jarecki, Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka, Katarzyna Włodarczyk, Patrycja Zwiech) podejmującymi w swoich pracach liczne tematy związane ze sferą zarządzania kapitałem ludzkim i ekonomii pracy.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, siedmioro pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło - jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Wojciech Jarecki. Od 1 października 2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Katedry został dr hab. Wojciech Jarecki. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników.

Począwszy od 1 października 2019 r. w efekcie kolejnych zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim implikowanych reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób (z czego obecnie 4 osoby posiadają status samodzielnego pracownika nauki). Kierownikiem Katedry został dr hab. prof. US Marek Kunasz.