WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Promotorzy !
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Promotorzy !
Tematyka seminarium:

dr hab.prof US Wojciech Jarecki
kierunek Zarządzanie I st. stacjonarne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Wprowadzanie pracowników w zakres obowiązków (adaptacja)
 • Ocenianie personelu
 • Motywowanie
 • Wynagradzanie
 • Szkolenia
 • Zwalnianie personelu
 • Samozarządzanie
 • Rozwój personelu
 • Stres w pracy
 • Czas wolny a czas pracy
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Wartości w pracy
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Migracje a zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kapitał społeczny w organizacji
 • Zaufanie w organizacji
 • Kompetencje zawodowe
dr hab. prof US. Marek Kunasz
kierunek Zarządzanie I st. niestacjonarne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja kadr
 • Rozwój kadr
 • Motywowanie i wynagradzanie kadr
 • Ocenianie kadr
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Pomiar efektywności działań personalnych
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Stosunki pracy (komunikacja, konflikty, partycypacja),
 • Work-life balance
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją
 • Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość i samozatrudnienie
 • Rynek mediów i zarządzanie mediami
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Strategiczne zarządzanie organizacją i personelem
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie procesami
dr Sandra Misiak-Kwit
kierunek Public Management II st. stacjonarne
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi (w tym w jednostkach sektora publicznego, społecznego i non-profit) (m. in. rekrutacja, selekcja, adaptacja, ocena, motywowanie, wynagradzanie, szkolenia, doskonalenie, zwalnianie, elastyczne zzl, zarządzanie pracą zespołową, kultura organizacyjna)
 • Przedsiębiorczość (w tym zachowania przedsiębiorcze w organizacjach, przedsiębiorczość korporacyjna i indywidualna, proces przedsiębiorczy, postawa przedsiębiorcza, samozatrudnienie, start-up)
 • Innowacyjność (w tym zarządzanie innowacjami, procesy innowacyjne, strategie innowacyjne, determinanty innowacyjności)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym sektor MŚP, problemy i uwarunkowania rozwoju, modele biznesowe, e-biznes, otoczenie przedsiębiorstwa)
 • Negocjacje i konflikt
 • Zarządzanie stresem, czasem, kompetencjami i wiedzą
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Komunikacja w organizacji (w tym asertywność, kreatywność, twórczość)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (w tym demografia, rynek pracy, migracje)
 • Ergonomia
 • Kapitał społeczny i zaufanie w organizacji
 • Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Zarządzanie relacjami w biznesie (w tym PR wewnętrzny)
 • Wizerunek firmy (w tym Employer Branding)

 • Human Resources Management (recruitment, selection, motivation, assessment, development, flexibility, teamwork, corporate culture) (also in public administration)
 • Entrepreneurship (entrepreneurial behaviour in organisation - also in public management, entrepreneurship as a process and as an attitude, self-employment, start-up)
 • Innovativeness (determinants, processes, strategies)
 • Negotiations and conflict
 • Stress, time, knowledge, competence management
 • Diversity management
 • Communication in organisation (also assertiveness, creativity)
 • Human Capital Management (also demography, labour market, migration)
 • Ergonomics
 • Social capital and trust in organisation
 • Business ethics and Corporate Social Responsibility
 • Relationship Management
 • Corporate image (also Employer Branding)
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
kierunek Zarządzanie II st. stacjonarne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Rozwój pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Pomiar efektywności działań personalnych / controlling personalny
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Dyskryminacja i mobbing w pracy
 • Stosunki pracy (komunikacja, konflikty, partycypacja, negocjacje, mediacje)
 • Ergonomia pracy (warunki pracy, stres w pracy, wypadki w pracy)
 • Work-life balance
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem / zarządzanie biznesem
 • Strategiczne zarządzanie organizacją i personelem
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Etyka biznesu
 • Zachowania konsumentów, ich uwarunkowania i badanie, dochody i wydatki gospodarstw domowych, nierówności społeczno-ekonomiczne
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl